onsdag, januari 04, 2006

Vad tycker jag egentligen?

Den som följer min blogg vet att jag inte har mycket till övers för mångkultur och Sveriges "generösa" invandringspolitik. Men vad tycker jag egentligen då? Vad står jag för och vad vill jag ändra? Denna postning är ett resultat av en förfrågan om just detta från signaturen "Björn F". Nedan ska jag kortfattat försöka ge Björn och mina andra läsare en uppfattning om vad jag har för åsikter om invandring, integration och så vidare.

Skäl för uppehållstillstånd

I Sverige ses alltför många saker som giltiga skäl för uppehållstillstånd, vilket måste förändras. Om vi tittar på Migrationsverkets statistik för 2004 ser vi att den största enskilda gruppen är anhöriginvandrare. Dessa har inga dokumenterade skäl för uppehållstillstånd och har endast fått stanna för att någon släkting har det. Här behövs en förändring, reglerna för anhöriginvandring måste bli strängare.
Den näst största gruppen är personer som invandrat med stöd av EES-avtalet, ett avtal som handlar om fri rörlighet inom Europa. Jag anser att Sverige bör säga upp EES-avtalet.
En betydligt mindre grupp är de som fått uppehållstillstånd av s.k. "humanitära skäl". I praktiken handlar det om något man kan åberopa när man varit i Sverige en längre tid (lagligt eller inte) och menar på att man rotat sig här. Jag anser inte det vara skäl för uppehållstillstånd, humanitära skäl bör strykas.

Tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd
När uppehållstillstånd ska delas ut bör praxis vara att dessa ska vara tillfälliga. Permanent uppehållstillstånd behöver i mitt tycke inte delas ut förrän man erhåller medborgarskap.

Medborgarskap
Kraven för medborgarskap bör höjas och ska endast delas ut till personer som befunnit sig i landet i flera år, är självförsörjande, har goda kunskaper i det svenska språket samt inte begått några brott under sin vistelse i Sverige.
Ett medborgarskap ska inte kunna återkallas. Undantag om det i efterhand skulle framkomma att det förekommit felaktigheter under processen
Endast medborgare ska äga rösträtt. Detta ska gälla i såväl kommun/landsting/riksdagsval som folkomröstningar.

Assimilering och återvandring
Jag är en förespråkare av assimilering. Det vill säga att den som önskar bosätta sig i Sverige tar till sig svenska värderingar och den svenska kulturen, att "ta sedan dit man kommer" alltså. Så som samhället ser ut i dag, med en miljon utrikes födda och etniska enklaver i våra förorter är det dock inte realistiskt med assimilering. Ska detta bli en verklighet måste först andelen ickesvenskar minskas med hjälp av frivillig återvandring. Detta genom åtgärder som gör det mindre attraktivt för icke-assimilerade invandrare att bo kvar. Exempel på sådana åtgärder kan vara avskaffning av hemspråksundervisning i kommunala skolor, förbud mot utmärkande kulturell klädsel för anställda inom kommun, landsting och stat eller indragna bidrag till invandrarföreningar (Dessa bedriver diskriminering då de bara riktar sig till en eller ett fåtal etniska grupper). Dessa åtgärder syftar också till att minska framtida invandring.

Flyktingar
Flyktingar bör i första hand hjälpas direkt på plats via bistånd. Om detta inte är möjligt ska Sverige bevilja tillfälliga uppehållstillstånd.

Kriminella invandrare
Grova och upprepade brott ska leda till utvisning. Detta ska gälla utan undantag.

Utomeuropeisk adoption
Har jag inget emot.

Etnisk diskriminering
Bör även i framtiden vara förbjudet. Förbjudet ska även s.k. "positiv särbehandling" vara då detta i praktiken också är diskriminering.

9/1 Tillägg. Efter en kommentar till denna artikel har jag förstått att min åsikt gällande utvisning lätt kan misstolkas. Jag förtydligar därför: Utvisning är bara aktuellt i fall där förövaren inte är svensk medborgare. En invandrare som erhållit medborgarskap ska givetvis behandlas som vilken annan medborgare som helst. Att jag inte skrev ut detta redan från början beror på att jag under punkten "Medborgarskap" slår fast att medborgarskap inte ska kunna återkallas. Jag ansåg att det sade sig självt att det inte är rimligt att kasta ut någon ur landet och samtidigt låta denne behålla sitt medborgarskap.