onsdag, december 14, 2005

Om BRÅ och kriminella invandrare

Så har den slutligen kommit, om än kraftigt försenad. Jag talar om Brottsförebyggande rådets rapport "Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet". Jag har inte hunnit läsa igenom hela rapporten ännu men ändå hittat en hel del intressant fakta.

Invandrare begår i större utsträckning brott än svenskar:
"Andelen som är misstänkta för brott är dock högre bland dem som är födda utomlands eller har en eller två utrikes födda föräldrar, jämfört med dem som är födda i Sverige av två svenskfödda föräldrar. Det är två och en halv gånger så vanligt att utrikes födda är registrerade som misstänkta för brott jämfört med svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. De har alltså en ”överrisk” på 2,5. För dem som är födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar är det dubbelt så vanligt som bland svenskfödda personer med båda föräldrarna födda i Sverige. Deras ”överrisk” är således 2. Bland dem med en svenskfödd och en utrikes född förälder är risken 1,4 gånger större."

Invandrare från främmande kulturer begår i större utsträckning brott än invandrare från kulturer snarlik vår egen. Dock med undantag för Sydostasien:
"Andelen personer som är misstänkta för brott är större i grupper från vissa geografiska områden än från andra. Det gäller till exempel vissa delar av Afrika, till exempel Nordafrika, och Västasien. De som kommer från västra Europa, Sydostasien och USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland tillhör de grupper som i minst utsträckning är misstänkta för brott bland de utrikes födda. Det som utmärker de områden, där de som invandrat till Sverige i särskilt stor utsträckning är misstänkta för brott, är att levnadsbetingelserna där skiljer sig från levnadsbetingelserna i västländer."

Sociala faktorer spelar in, men även om dessa inte existerade skulle invandrare fortfarande vara klart överrepresenterade i brottsstatistiken:
"Från tidigare forskning vet man att vissa bakgrundfaktorer, som ålder och kön, samvarierar med risken för brottslighet. Mot denna bakgrund har Brå gjort en så kallad standardisering av materialet med avseende på kön, ålder, utbildning och förvärvsinkomst. Standardiseringen innebär att de olika grupperna genom en statistisk beräkning ”likställts” när det gäller dessa faktorer. Alla grupper får med denna beräkning en lika stor andel män, samma andel yngre och så vidare. Det visar sig då att de utrikes föddas överrisk minskar från 2,5 till 2,1. Även överrisken i gruppen som är född i Sverige av två utrikes födda föräldrar minskar påtagligt, från 2,0 till 1,5."

Invandrarnas överrepresentation har ökat sedan BRÅ:s förra rapport från -96:
"Överrisken för att vara registrerad för brott har ökat i gruppen utrikes födda men är i princip oförändrad bland dem som är födda i Sverige av en eller två utrikes födda föräldrar. De utrikes föddas överrisk har ökat från 2,1 till 2,5."

Utöver dessa fakta innehåller tyvärr rapporten också en hel del gissningar och grundlösa antaganden, vilket känns väldigt oproffisionellt. Författarna gör uppenbarligen sitt bästa för att bortförklara sina egna siffror. Något annat var inte heller att vänta. Att få en opartisk rapport angående invandrares brottslighet är inte realstiskt med dagens samhällsklimat. När det sedan visar sig att pajas-kriminologen Jerzy Sarnecki medverkat är det ställt bortom varje tvivel att det inte är någon opartisk rapport man läser. Att låta Sarnecki medverka vid framtagningen av denna rapport känns ungefär lika lyckat som att låta en representant för tobakslobbyn föreläsa om hur rökning påverkar hälsan.
Oprofessionella antaganden eller inte, rapportens hårda fakta kvarstår, och de ger oss nationalister rätt.